Acte normative guvernamentale

Codul Educației al Republicii Moldova

Codul Muncii al Republicii Moldova

Codul civil al Republicii Moldova

Codul fiscal al Republicii Moldova

Cadrul Metodologic pentru evaluarea proiectelor si programelor de cercetare-dezvoltare in R.M

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

Cadrul de referință al curriculumului universitar

LEGI

LEGE Nr. LP982/2000 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

LEGE Nr. LP299/2018 din 21.12.2017 privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova

Legea Republicii Moldova nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități

LEGE Nr. LP133/2011 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

LEGE Nr. LP241/2007 din 15.11.2007 comunicaţiilor electronice

Legea nr. 142 din 07.07.2005 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior, ciclul I

Lege Nr. 142 din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I-formare

HOTĂRÂRI DE GUVERN

HOTĂRÎRE Nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat

HOTĂRÎRE Nr. 74 din 25.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat

HOTĂRÎRE Nr. 125 din 15.02.2001 cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract

H O T Ă R ÂRE nr. 343 din 10 iunie 2020 Chișinău Cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ superior

HOTĂRÎRE Nr. HG325/2019 din 2019-07-18 cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățămîntul superior

ORDIN Nr. OMECC1017/2018 din 03.07.2018 cu privire la punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 482 din 28.06.2017

HOTĂRÎRE Nr. 482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior

GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. HG482/2017 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior

HOTĂRÎRE Nr. HG616/2016 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă

Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 07.11.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020

Hotărîre de Guvern nr. 920 din 07.11.2014,cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020

Hotărîre de Guvern cu privire la ocuparea de către studenți a locurilor cu finanțare bugetară în învățământul superior de stat

Hotărîrea Guvernului nr 361/16 din 24 mai 2016 Cu privire la la demersul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, referitor la delegarea judecătorului Igor Botezatu pentru participare în calitate de președinte al comisiei la examenul de licență, la specialitatea Drept

Hotărîrea Guvernului nr 360/16 din 24 mai 2016 Cu privire la la demersul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, referitor la delegarea judecătorului Igor Botezatu pentru participare în calitate de președinte al Comisiei pentru susținerea tezelor de master

Hotărîrea Guvernului Nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar

HOTĂRÎRE Nr. HG125/2001 din 15.02.2001 cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior de stat înmatriculaţi pe bază de contract

ORDINE ȘI DISPOZIȚII

ORDIN Nr. 748 din 12.07.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova

Dispozitie cu privire la functionare sistemelor de management al caliatatii in institutiile de invatamant superior

STRATEGIA NAŢIONALĂ de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova digitală 2020”

ORDIN 10.02.2020, nr.120, mun. Chiqiniiu Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru studii superioare de licenld (ciclul I), de master (ciclul II)

ORDIN 23.05.2019, nr.635, tmun. Chisinau Cu privire la masurile antiplagiat in instituiile de invatamint superior

Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1017 din 03.07.2018 CORELAREA domeniilor și specialităților ciclului I (licență) din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior

Ordinul MECC nr. 569 din 15.12.2017 recomandari-cadru privind imbunatatirea programelor de studii bazate pe rezultatele evaluarilor externe a calitatii in vederea acreditarii acestora

Anexă la Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr.____din _______2017 RECOMANDĂRI - CADRU de îmbunătățire a calității programelor de studii în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova

Recomandări cu privire la participarea studenților în asigurarea calității formării profesionale în învățămîntul superior

ORDIN nr.738din 05 august 2016, Cu privire la participarea studentilor in asigurarea calitatii

ORDIN nr.474 din 24 mai 2016, Cu privire la Aprobarea Regulamentului Cadru privind organizarea si desfasurarea invatamantului superior la distanta

Ordinului Ministrului nr. 937 din 19.06.18 privind aprobarea Metodologiei cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Ordinul nr. 304 din 22 aprilie 2016 cu privire la normarea activității științifico-didactice

Ordin nr. 44 din 26 ianuarie 2016 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 1046 din 29.10.2015

Ordinul nr. 10 din 14 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului-cadru privind organzirea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din RM

ORDIN Nr.10 din 14 ianuarie 2015 cu privire la Aprobarea si punerea in aplicare a Regulamentului-Cadru privind Organizarea si functionarea organelor de conducere ale institutiilor de invatamant superior din RM

Ordin cu privire la aprobarea regulamentului pentru ocuparea locurilor bugetare

Dispoziția nr. 451 din 09 august 2013 cu privire la instruirea concomitentă în două specialități înrudite

Ordin nr.199 din 04 aprilie 2011, Cu privire la realizarea modulului psiho-pedagogic

REGULAMENTE

Anexa nr.1 la ordinul nr. _671_ din _06.08._2010 REGULAMENT-CADRU al catedrei instituţiei de învăţămînt superior

REGULAMENT-CADRU al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior

Cadrul Național al Calificărilor

Cadrul Național al Calificărilor

Cadrul Național al Calificărilor

nr. 04/1-09/4419 din 20.08.2019 In atentia conducerii institutiilor de invatamant superior (Circulara cerinte calificare)

HOTĂRÎRE Nr. 464 din 28.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master

Dispozitia_ministrului_educatiei_nr._503_din_27_noiembrie_2014 cu privire la functionarea sistemelor de management al calitatii in institutiile de invatamant superior

Anexă la Dispoziția Ministrului Educației nr. 503 din 27 noiembrie 2014 Recomandări cu privire la implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în instituţiile de învățămînt superior

Regulament-cadru cu privire la normarea activității științifico-didactice

Regulament-cadru privind organizarea și desfășurarea învățămîntului superior la distanță

Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu

Regulamentul privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizațiilor din sfera științei și inovarii

Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă

Regulament de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu

PLAN-CADRU pentru studii superioare (ciclul I – Licență, ciclul II – Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat)

Plan-cadru pentru studii superioare_2011

Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova, ciclul I, studii superioare de licență pentru anul universitar 2015-2016

Regulament-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova

Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de invat superior din Republica Moldova

Regulament-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească

Ghid metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră

Regulament privind constituirea si distribuirea fondului de rezervă al Ministerului Educației pentru instituțiile de învățămînt superior de stat din cadrul ministerului care activează în condiții de autonomie financiară

Regulament cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova

Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior

Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior

Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor

Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu

Regulament cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email