USC acordă, în condițiile legii, următoarele categorii de burse:

 • Burse de merit (sunt finanțate din bugetul de stat și sunt de 3 tipuri: Bursa Republicii, Bursa Guvernului, Bursa Președintelui);
 • Burse de studii;
 • Burse sociale;
 • Bursa Senatului USC;
 • Burse sociale;

BURSA DE STUDII se acordă pentru studenții ciclului I (licență) și ciclului II (master), cu respectarea cuantumului stabilit de Guvern din numărul studenților bugetari (70%), care au promovat sesiunea de examene în termenele stabilite, în funcție de rezultatele obținute. Listele se întocmesc în ordinea descrescătoare a mediei notelor obținute, iar pentru anul I în ordinea descrescătoare a mediei de concurs la admitere.

Indexarea burselor de studii conform HG nr.69 din 22.02.2023

 

 Ciclul I Licență:

 • Categoria I/ 1170 lei/lunar.
 • Categoria II/ 1000 lei/lunar.
 • Categoria III/  915 lei/lunar.


Cuantumul bursei de studii la specialitățile cu profil pedagogic se majorează cu 20% faţă de mărimea bursei. Pentru studenții din anii terminali cu profil pedagogic mărimea bursei se majorează cu 40%.

Ciclul II Master:            

 • 1255 lei/lunar.


BURSE DE MERIT

Burse finanțate din bugetul de stat pentru studenții Ciclului I și Ciclului II:

 • BURSA REPUBLICII 2030 lei/lunar.
 • BURSA GUVERNULUI 1690 lei/lunar.
 • BURSA PREȘEDINTELUI RM 1845 lei /lunar.

 

 

BURSA SENATULUI reprezintă o indemnizaţie lunară acordată anual studenţilor ciclului I și ciclului II cu performanţe academice, din resursele proprii ale USC. Modalităţile de acordare a acestei burse sunt stabilite de Senatul USC.


 • BURSA SENATULUI 1500 lei /lunar.

 

 

BURSA SOCIALĂ

Bursa socială – se acordă pe durata anului universitar și nu se cumulează cu alte burse provenite din alocații bugetare ale USC, obținute de către student.

 • Bursa este în valoare de 620 de lei/lunar.

Plafonul de acordare a burselor sociale este la nivel de 10 la sută din numărul studenţilor autohtoni bursieri.

Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de studenţi (cu prezentarea actelor de certificare a situaţiei familiale):

 • care provin din familii socialmente vulnerabile, în funcţie de cota venitului ce revine unui membru al familiei;
 • studenţii cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată, deficienţe fizice şi senzoriale;
 • studenţii ai căror ambii părinţi sunt persoane cu dizabilităţi sau pensionari, părinţi care au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl;
 • studenţii care provin din familiile cu trei şi mai mulţi copii;
 • studenţii familişti cu copii.

Detaliile despre bursele finanțate din fondurile de la bugetul de stat apar pe parcursul anului de studii. Cuantumul burselor se reactualizează anual, în funcție de evoluția indicelui de inflație.