C.D.S.I

Acasă | C.D.S.I

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională a Universități este organul de conducere duală, care întrunește reprezentanții comunității universitare, pe de o parte și reprezentanții Fondatorului, Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor, precum și experți externi, pe de alta, cu scopul de a asigura realizarea exercitarea autonomiei universitare în condițiile responsabilității publice, stabilite de Codul Educației și prezenta Cartă.

CDSI USC are următoarele competențe și atribuții:

  1.  coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituțională, care cuprinde viziunea, misiunea, strategii de dezvoltare a instituției de învățământ și acțiunile principale pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și le prezintă Senatului pentru aprobare;
  2. monitorizează, evaluează eficientizarea utilizării resurselor financiare și prezintă Senatului pentru aprobare proiectul bugetului USC;
  3. aprobă contractul-tip de studii și cuantumul taxelor de studii;
  4. asigură managementul instituțional privind drepturile de proprietate intelectuală și de transfer tehnologic;
  5. ia decizii, cu avizul favorabil al Senatului, privind:
  • dezvoltarea și consolidarea patrimoniului instituției, cu cel puțin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
  • inițierea și închiderea programelor de studii, cu cel puțin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
  • metodologia de salarizare și stimulare a personalului;
  • activitățile de antreprenoriat, parteneriatele public-private și cooperarea cu mediul de afaceri;
  • angajarea în consorții și fuzionarea cu alte instituții de învățământ superior.

6. organizează și desfășoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu Regulamentul instituțional privind modul de alegere a rectorului.

Membrii CDSI USC poartă răspundere pentru deciziile luate, în conformitate cu legislația în vigoare. CDSI USC se întrunește cel puțin o data în trimestru sau ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor.Şedinţele CDSI USC, cu excepția cazurilor stabilite în prezenta Cartă, sunt deliberative, dacă la ele sunt prezenţi majoritatea de 2/3 din numărul membrilor săi. Deciziile CDI USC, cu excepția cazurilor stabilite în prezenta Cartă, se iau cu o majoritate simplă de voturi (50% +1 din numărul membrilor prezenți).

Activitatea CDSI USC este reglementată prin Regulamentul Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională, aprobat de Senatul USC.

Componența CDSI

ORDINE

DECIZII / PROCESE VERBALE

HOTĂRÎRI

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email