Senat

Senatul USC reprezintă organul colectiv suprem de conducere, format din personal ştiinţifico-didactic şi nedidactic, ales prin votul secret al corpului profesoral-didactic al facultăţilor, departamentelor, centrelor ştiinţifice, din studenţi, aleşi de formaţiunile academice şi asociaţiile studenţeşti, din reprezentanţi ai organelor sindicale, în conformitate cu regulamentul instituţional elaborat în baza unui regulament-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei. Sunt din oficiu membri ai Senatului: rectorul, prorectorii şi decanii.

Durata mandatului Senatului este de 5 ani, sincronizată cu durata mandatului rectorului. Durata mandatului membrilor senatului din rândul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Senatul este condus de rectorul Universității în calitate de președinte al Senatului. Secretarul/secretarul științific al Senatului este ales la propunerea președintelui Senatului. Art. 136.

Senatul are următoarele competențe și atribuții:

1) asigură respectarea principiului libertății academice și al autonomiei universitare;

2) elaborează și aprobă Carta universitară;

3) aprobă Planul de dezvoltare strategică instituțională;

4) aprobă Strategia cercetării științifice;

5) aprobă bugetul instituției;

6) elaborează și aprobă actele normative instituționale;

7) aprobă regulamentele interne proprii ale subdiviziunilor structurale și unităților funcționale administrative ale USC, cu respectarea prevederilor prezentei Carte;

8) elaborează și aprobă metodologiile și regulamentele de organizare a activităților și programelor academice și de cercetare din cadrul instituției, precum și metodologiile și regulamentele de recrutare, angajare și evaluare a cadrelor științifico-didactice, științifice și didactice;

9) aprobă structura organizatorică și funcțională a USC;

10) avizează structura și componența Comisiei de etică universitară și deontologie profesională a USC, propusă de Consiliul de administrație;

11) elaborează și aprobă regulamentul instituțional privind alegerea rectorului, în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educației;

12) deleagă reprezentanții săi în calitate de membri ai Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională;

13) confirmă prin hotărâre, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională.

14) avizează proiectele deciziilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională (CDSI USC), privind:
a)dezvoltarea și consolidarea patrimoniului instituției;
b) inițierea și închiderea programelor de studii;
c) metodologia de salarizare și stimulare a personalului;
d) activitățile de antreprenoriat, parteneriatele public-private și cooperarea cu mediul de afaceri;
e) angajarea în consorții și fuzionarea cu alte instituții de învățământ superior.

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email