Cuvântul Rectorului

Acasă | Cuvântul Rectorului

DRAGI PRIETENI, Universul cunoaşterii este acel mediu care dezvoltă şi transmite experienţa acumulată de generaţiile precedente către urmaşii săi, cu scopul realizării măreţelor idei ce caracterizează cultura şi civilizaţia omenirii. Ca entitate socială, Universitatea este un templu care veghează acest univers, îl apără şi îl dezvoltă, fiind preocupată de calitatea cunoaşterii, de competitivitatea şi de durabilitatea ei în timp. Aceste calităţi sunt certificate prin discipolii ce absolvesc Alma-Mater şi succesele lor pe parcursul întregii vieţi. Fondată la 7 iunie 1999 prin Hotărârea Guvernului nr. 519, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a preluat sarcina formării specialiştilor pentru regiunea de sud a Republicii Moldova, manifestându-se plenar în activitatea de creştere a cadrelor pentru economia naţională.
USC își asumă misiunea generala de cercetare științifică și educație, generând și transferând cunoaștere către societate prin:
a) crearea, păstrarea şi diseminarea cunoaşterii la cel mai înalt nivel de excelenţă;
b) cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală și colectivă, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora;
c) formarea specialiştilor de înaltă calificare competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii;
d) crearea oportunităţilor de formare profesională pe parcursul întregii vieţi;
e) păstrarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor naţionale cultural-istorice în contextul diversităţii culturale.

USC își asumă misiunea proprie de catalizator al dezvoltării societății, în general și al regiunii de sud a Republicii Moldova, în particular, prin crearea unui mediu inovativ și participativ de cercetare științifică și învățare, transferând spre comunitate competențe și cunoștințe prin serviciile de educație, cercetare și de consultanță pe care le oferă partenerilor din mediul economic și socio-cultural.

Actuala structura a Universităţii cuprinde

1) 3 facultăți – Drept şi Administraţie Publică; Filologie şi Istorie; Economie, Inginerie și Științe Aplicate.
2) 10 catedre de specialitate și 1 generală (catedra militară)
3) Biblioteca ştiinţifică
4) Centrul de Informare şi Documentare ONU
5) 9 Laboratoare de specialitate

Subdiviziunile date asigură pregătirea specialiștilor pe 18 specialități la ciclul I de studii superioare de licență și 12 programe de studii superioare de masterat.

Ca rezultat al activității sale de 15 ani, Universitatea din Cahul a pregătit în 12 promoții – 4399 absolvenți cu studii superioare de licență și în 5 promoții – 329 absolvenți de masterat. Astfel, se confirmă scopul principal al instituției – „asigurarea localităţilor din sudul republicii cu cadre de înaltă calificare”.

Pe parcursul activităţii, instituţia noastră a reuşit să formeze un colectiv de persoane motivate, vârsta medie a corpului didactic fiind de 32 ani. În cadrul Universităţii activează un colectiv didactic de 86 titulari şi 28 cumularzi. Din cadrele titularizate avem: 2 doctori habilitaţi și 17 doctori în științe. La fel, îşi pregătesc tezele de doctorat încă 25 persoane care, sperăm mult, vor asigura în timpul cel mai apropiat cerinţele generale privind completarea Universităţii cu cadre didactice titularizate. Universitatea din Cahul a căpătat conturul unei instituţii nu doar cu caracter educativ, ci şi al unui centru social-cultural. Deja a devenit o tradiţie ca în incinta Universităţii să fie organizate di­verse manifestaţii ştiinţifice, să aibă loc reuniuni în comun cu specialiştii din afara Universităţii – de la şcoli, din colective pe domenii: economie, agricultu­ră, administraţie publică, jurisprudenţă. La aceste reuniuni partici­pă atât cadrele didactice, cât şi studenţii. În cadrul USC activează un şir de centre cu impact social pentru regiune – Centrul Pro-Europa, Centrul de Resurse Engleze, Centrul de cultură Franceză, Clinica juridică, Centrul de informare ONU, Centrul ştiinţifico-practic pentru dezvoltare şi antreprenoriat, Centrul de cultură și civilizație românească „Onisifor Ghibu” și Centrul German de cultură și informare. Toate acestea au menirea să apropie comunitatea academică de societatea civilă, oferind un sprijin adecvat atât studenților cât și locuitorilor satelor şi oraşelor din Sudul Moldovei.
Mai mult decât atât, pe parcursul anilor, Universitatea s-a transformat într-un centru de influenţă regională, deoarece avem studenţi şi din raioanele învecinate, şi ne bucură fap­tul că din rândul absolvenţilor Universităţii noastre sunt persoane care s-au afirmat deja în ierarhia carierei: pedagogi recunoscuţi, lideri publici, avocaţi, oameni de afaceri prosperi, deţinători ai unor posturi de răspundere.
Un aspect important al dez­voltării al Universităţii de Stat din Cahul îl are şi integrarea în spaţiul universitar, atât cel naţional, cât şi cel internaţional. Au fost depuse eforturi considerabile ca să dezvoltăm relaţii cu instituţiile universitare afirmate din Republica Moldova, dar şi de peste hotarele ei. La acest capitol este necesar să menționăm și bunele relații de colaborare stabilite cu angajatorii din regiune, care și-au manifestat interesul de a sprijini procesul de pregătire a tinerilor specialiști, oferind posibilitatea organizării stagiilor de practică la întreprinderile și organizațiile pe care le conduc.
În contextul reformării şi modernizării sistemului de învăţământ superior din Republica Moldova unul din factorii cei mai importanţi în implementarea prevederilor Procesului de la Bologna este consolidarea relaţiilor de colaborare între Universităţi pentru dezvoltarea diferitor programe de cercetare şi mobilitate academică. Un domeniu prioritar în dezvoltarea Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul sunt relaţiile de colaborare pe care le are cu instituţiile din cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” şi în special cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Actualmente, Universitatea din Cahul are acorduri şi convenţii de colaborare cu universităţi din România, Ucraina, Italia, Franţa, Portugalia, Spania și Polonia.
De asemenea, în scopul dezvoltării relațiilor inter-instituționale și sporirii capacității și calității actului educațional, Universitatea noastră se numără printre cele mai active instituții superioare de învățământ din țară, participante în proiectele internaționale, finanțate prin programele Comisiei Europene, printre care menționăm participarea în 15 proiecte TEMPUS și în două consorții universitare ale programului ERASMUS.
Putem afirma că, astăzi, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul este recunoscută ca un centru ştiinţific şi cultural de instruire continuă, având ca scop primordial promovarea politicii educaţionale şi dezvoltarea unui învăţământ universitar democratic, umanist, flexibil şi transparent, bazat pe valorile culturii şi ale ştiinţei naţionale şi universale.

Profesor universitar, doctor habilitat, Andrei POPA

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email