ANUNȚ

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

DECLARĂ VACANTE ŞI ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DIDACTICE ȘI ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE:

 1. Denumirea funcției scoase la concurs cu disciplinile fundamentale și de specialitate aferente, precum urmează:
 • CATEDRA ȘTIINȚE ECONOMICE

conferenţiar universitar – 2 posturi, asistent universitar – 1,75 post

 • CATEDRA INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

conferenţiar universitar– 2 posturi, asistent universitar – 1 post

 • CATEDRA ISTORIE ȘI TEORIA EDUCAȚIEI

Lector universitar – 1 posturi

 • CATEDRA DREPT

Profesor universitar – 0,75 posturi, conferenţiar universitar – 2 posturi, lector universitar  – 1 post, asistent universitar – 3 posturi

 • CATEDRA LIMBI ȘI LITERATURI

Lector universitar –1 post

În baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul USC la 17.03.2015 (proces verbal nr. 05), modificat de Senatul USC la 02.03.2023 (proces verbal nr. 08), în baza Hotărârii Senatului din 21.03.2024, (proces-verbal nr.10/01) 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

ANUNȚĂ CONCURS pentru ocuparea funcției vacante de ȘEF CATEDRA

 1. ȘTIINȚE ECONOMICE – 0,5 POST,

cu sediul strada Dunării nr.19;

 1. DREPT – 0,5 POST,

cu sediul Piața Independenței nr.1;

 1. ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE – 0,5 POST,

cu sediul Piața Independenței nr.1;

 1. Candidatul la postul de șef Catedră trebuie să întrunească următoarele condiţii:
 • să fie cetăţean al Republicii Moldova;
 • să posede titlu științific și/sau științifico-didactic în domeniul respectiv sau înrudit;
 • să cunoască limba de stat, conform legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova și să poată comunica fluent cel puțin într-o limbă modernă;
 • să prezinte un program privind activitatea unităţilor corespunzătoare;
 • să nu depăşească vârsta de pensionare;
 • să nu aibă interdicţie medicală pentru exercitarea activităţii științifico-didactice.
 1. Pentru a fi înregistrat, candidatul la postul de șef Catedră, în termenul indicat în anunțul de declanșare a procesului de alegere a șefului de Catedră, depun personal dosarul, care va conține obligatoriu următoarele:
 • scrisoarea de intenţie;
 • curriculum vitae (format Europass);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
 • documente doveditoare privind experienţa în învățământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;
 • programul de activitate;
 • declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale.
 1. Dosarele se depun pe suport de hârtie, începând cu data de 22 martie 2024 ora 8.00.
 2. Data –limită de depunere a dosarului este 22 aprilie 2024 ora 17.00.
 3. Datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: sediul USC, Piața Independenței nr.1, bir.106, tel. 0299 2 15 92.

   Comisia de concurs