UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL DECLARĂ VACANTE ŞI ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DIDACTICE ȘI ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE

În baza Regulamentului privind organizarea, desfășurarea concursului și ocuparea funcțiilor didactice și științifico —  didactice în Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, aprobat prin Hotărârea Senatului din 27.05.2021 (proces-verbal nr.10) și a  Hotărârii Senatului din 21.03.2024, (proces-verbal nr.10/01) 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

DECLARĂ VACANTE ŞI ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DIDACTICE ȘI ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE:

 1. Denumirea funcției scoase la concurs cu disciplinile fundamentale și de specialitate aferente, precum urmează:
 • CATEDRA ȘTIINȚE ECONOMICE

conferenţiar universitar – 2 posturi, asistent universitar – 1,75 post

Conferențiar universitar – 1 post

 1. Ciclul I – disciplini de finanţe şi contabilitate:

Statistica economică, Finanțele și contabilitatea în instituțiile publice, Mnagementul riscurilor, Administrarea finanțelor publice, Contabilitatea managerială, Contabilitatea bancară.

Conferențiar universitar – 1 post

 1. Ciclul I – disciplini de business şi administrare:

Bazele managementului, Metode și tehnici de management, Managementul resurselor umane, Managementul inovațional.

Asistent universitar – 1,75 post

 1. Ciclul I – disciplini de economie şi management – 0,75 post:

Teoria economică, Doctrine economice, Bazele antreprenoriatului, Marketing, Managementul aprovizionării.

 1. Ciclul I – disciplini de finanţe – 0,5 post:

Finanțele întreprinderii, Fiscalitatea, Finanțele și contabilitatea în instituțiile publice. 

 1. Ciclul I – disciplini de contabilitate – 0,5 post:

Contabilitatea financiară, Contabilitatea bancară, Raportarea financiară.

 • CATEDRA INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

conferenţiar universitar– 2 posturi, asistent universitar – 1 post

Conferențiar universitar – 1 post

pentru predarea disciplinelor la programul de studii superioare de licență Inginerie și Management în Construcție de Mașini:

 • Fizica – 90 ore, contact direct;
 • Filosofia și concepte ale progresului tehnico-științific / Filosofia tehnicii, informaticii și ciberneticii – 30 ore contact direct;
 • Bazele construcției automobilului — 90 ore contact direct;
 • Utilaj și sisteme de prelucrare mecanică/ Mașini unelte și complexe – 60 ore contact direct;
 • Tehnologii de fabricare a autovehiculelor – 60 ore contact direct.

pentru predarea disciplinelor la programul de studii superioare de licență  Inginerie și Management în Industria Alimentară:

 • Fizica – 90 ore, contact direct;
 • Filosofia și concepte ale progresului tehnico-științific / Filosofia tehnicii, informaticii și ciberneticii – 30 ore contact direct;
 • Electrotehnica și automatizarea proceselor tehnologice / Surse regenerabile de energie- 45 ore de contact direct;

pentru predarea disciplinelor la programul de studii superioare de licență Informatica :

 • Arhitectura calculatorului și sisteme de operare- 90 ore contact direct;
 • Ingineria programării / Tehnologii Java pentru Internet – 90 ore contact direct;
 • Filosofia și concepte ale progresului tehnico-științific / Filosofia tehnicii, informaticii și ciberneticii – 30 ore contact direct;
 • Bazele roboticii – 15 ore contact direct.

Conferențiar universitar – 1 post

pentru predarea disciplinelor la programe de studii superioare de licență Inginerie și Management în Industria Alimentară și Management în Construcția de Mașini ( Automotive):

 • Matematica superioară – 30 ore contact direct;

pentru predarea disciplinelor la programe de studii superioare de licență Business și administrare și Contabilitate:

 • Matematica economică – 30 ore contact direct

pentru predarea disciplinelor la programul de studii superioare de licență Informatica :

 • Fundamentele algebrice ale informaticii – 45 ore contact direct;
 • Analiza numerică – 30 ore contact direct.

pentru predarea disciplinelor la programul de licență Psihopedagogie:

 • Teoria și metodologia formării reprezentărilor matematice elementare la preșcolari – 45 ore contact direct;
 • Teoria și metodologia matematicii I – 45 ore contact direct;
 • Teoria și metodologia matematicii II– 45 ore contact direct.

pentru predarea disciplinelor la programul de studii superioare de master Tehnologii Informaționale de Instruire :

 • Concepte de bază ale TIC – 46 ore contact direct;
 • Aplicarea TIC în învățământul preuniversitar – 46 ore contact direct;
 • E-learning și platforme de instruire – 46 ore contact direct;
 • Tehnologii digitale de comunicare și colaborare – 46 ore contact direct;
 • Metode inovative de prelucrare statistică a datelor – 46 ore contact direct;
 • Sisteme multimedia de instruire – 46 ore contact direct.

 Asistent universitar – 1  post

pentru predarea disciplinelor la programe de studii superioare de licență Inginerie și Management în Industria Alimentară și Management în Construcția de Mașini ( Automotive), Business și administrare și Contabilitate:

 • Tehnologii de comunicare informațională – 30 ore contact direct.

pentru predarea disciplinelor la programe de studii superioare de licență Inginerie și Management în Industria Alimentară și Management în Construcția de Mașini ( Automotive):

 • Matematica superioară – 30 ore contact direct;

pentru predarea disciplinelor la programe de studii superioare de licență Business și administrare și Contabilitate:

 • Matematica economică – 30 ore contact direct

pentru predarea disciplinelor la programul de studii superioare de licență Informatica :

 • Fundamentele algebrice ale informaticii – 45 ore contact direct;
 • Analiza numerică – 45 ore contact direct;
 • Bazele roboticii – 30 ore contact direct;
 • Simulare și modelare/ Inteligență artificială – 30 ore contact direct;
 • Dezvoltarea aplicațiilor mobile – 45 ore contact direct;
 • Dezvoltarea aplicațiilor Web/ Tehnici de optimizare – 45 ore contact direct.

 CATEDRA LIMBI ȘI LITERATURI

Lector universitar –1 post

Lector universitar – 1 post

Disciplinile fundamentale:

 1. Istoria literaturii britanice
 2. Istoria literaturii americane
 3. Limbaj Mass-media
 4. Bazele traductologiei
 5. Tipologia şi analiza discursului

 CATEDRA ISTORIE ȘI TEORIA EDUCAȚIEI

Lector universitar – 1 posturi

Lector universitar – 1 post

Discipinile fundamentale:

 1. Psihologia
 2. Psihologia generală
 3. Educaţia digitală

 CATEDRA DREPT

Profesor universitar – 0,75 posturi, conferenţiar universitar – 2 posturi, lector universitar  – 1 post, asistent universitar – 3 posturi

Profesor universitar – 0,75 post

Discipinile fundamentale:

 1. Ciclul I – disciplinile de drept public

Conferențiar universitar – 1 post

Discipinile fundamentale:

 1. Ciclul I – disciplinile de drept public

Conferențiar universitar – 1 post

 1. Ciclul I – disciplinile de drept privat

Lector universitar – 1 post

 1. Ciclul I – disciplinile de drept privat

Asistent universitar – 1 post

 1. Ciclul I – disciplinile de drept public

Asistent universitar – 1 post

 1. Ciclul I – disciplinile de drept public

Asistent universitar – 1 post

 1. Ciclul I – disciplinile de drept privat

 atribuțiile/activitățile aferente funcției scoase la concurs;

PROFESORUL UNIVERSITAR ESTE RESPONSABIL DE:

 • activităţile didactice de elaborare a cursurilor şi expunerea lor în cadrul prelegerilor la învăţământul universitar şi la orele de sinteză, precum şi la învăţământul postuniversitar;
 • activităţile ce ţin de elaborarea şi editarea manualelor, notelor de curs, îndrumărilor metodice la cursurile predate, precum şi a altor surse metodico-didactice;
 • activităţi ştiinţifice şi de cercetare;
 • activităţile de conducere şi apreciere proiectelor anuale, a tezelor de licenţă şi a tezelor de masterat;
 • activităţile ce ţin de consultarea studenţilor;
 • activităţile de îndrumare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 • activităţile de îndrumare a studenţilor la determinarea opţiunii profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile;
 • activităţile de ridicare a nivelului didactico-educaţional a cadrelor tinere;
 • activităţile de conducere la nivelul colectivelor de specialitate din cadrul catedrelor privind conţinutul şi tehnologiile didactice pentru activităţile de predare şi aplicative;
 • cunoaşterea şi respectarea prevederilor Sistemului de management al calităţii.

de asemenea:

 • participă la activităţile diverselor comisii şi consilii în interesul învăţământului/instituţiei;
 • expune rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în diverse monografii, articole ştiinţifice, referate şi teze la simpozioane  şi conferinţe ştiinţifice;
 • recenzează diverse lucrări ştiinţifice, inclusiv teze de doctorat;
 • poate fi inclus în comisia de susţinere a examenelor în doctorat, precum şi în cadrul consiliilor de susţinere a tezelor de doctorat şi masterat;
 • poate fi inclus în comisia de admitere din cadrul USC;

CONFERENȚIARUL UNIVERSITAR ESTE RESPONSABIL DE:

 activităţile didactice de elaborare a cursurilor şi expunerea lor în cadrul prelegerilor la învăţământul universitar şi la orele de sinteză, precum şi  la învăţământul postuniversitar;

 • activităţi de îndrumare a lucrărilor de disertaţie;
 • activităţi de îndrumare a practicii productive şi/sau pedagogice, inclusiv pregătirea acestora;
 • activităţi de îndrumare a doctoranzilor în post-stagiu  (finalizarea tezei);
 • activităţi de conducere şi apreciere a proiectelor anuale,  a tezelor de licenţă, şi a tezelor de masterat;
 • activităţi ce ţin de consultarea studenţilor;
 • activităţi de îndrumare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 • activităţi de îndrumare a studenţilor la determinarea opţiunii profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile;
 • activităţi de ridicare a nivelului didactico-educaţional a cadrelor tinere;
 • activităţi ştiinţifice şi de cercetare;
 • activităţi de coordonare  a disciplinei  predate ce ţin de conţinutul şi tehnologiile didactice pentru activităţile de predare şi aplicative;

de asemenea:

 • participă la activităţile diverselor comisii şi consilii în interesul învăţământului / instituţiei;
 • participă la conferinţe, simpozioane, congrese ş. a. organizate în domeniul de activitate principal sau domeniile inter-disciplinare;
 • expune rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în diverse monografii, articole ştiinţifice, referate şi teze la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
 • recenzează diverse lucrări ştiinţifice, inclusiv teze de doctorat şi     masterat;
 • poate fi inclus în comisia de susţinere a examenelor de doctorat, precum şi în cadrul consiliilor de susţinere a tezelor de doctorat şi masterat;
 • poate fi inclus în comisia  de admitere din cadrul USC;
 • cunoaşterea şi respectarea prevederilor Sistemului de management al calităţii.

 LECTORUL UNIVERSITAR ESTE RESPONSABIL DE:

 activităţile didactice de predare – seminare, lucrări  practice şi de laborator, instruire practică şi de evaluare inclusiv pregătirea acestora, conform planurilor de învăţământ ale specializărilor şi programelor analitice ale disciplinelor din aceste planuri;

 • participare activă la diverse activităţi de cercetare ştiinţifică din cadrul instituţiei, rezultatele cercetărilor ştiinţifice le expune în diverse monografii, articole ştiinţifice, referate şi teze la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
 • activităţi de îndrumare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 • cunoaşterea şi respectarea prevederile Sistemului de management al calităţii;
 • alte activităţi didactice.

ASISTENTUL UNIVERSITAR ESTE RESPONSABIL DE:

 activităţile didactice –  seminare, lucrări  practice şi de laborator, instruire practică şi de evaluare inclusiv pregătirea acestora, conform planurilor de învăţământ ale specializărilor şi programelor analitice ale disciplinelor din aceste planuri;

 • participă activ la diverse activităţi de cercetare ştiinţifică din cadrul instituţiei, rezultatele cercetărilor ştiinţifice le expune în  articole ştiinţifice, referate şi teze la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
 • activităţi de îndrumare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 • îndrumător de grupă;
 • activităţi ştiinţifice şi de cercetare;
 • cunoaşterea şi respectarea prevederile Sistemului de management al calităţii;
 • alte activităţi didactice.
 1. calendarul concursului, care include termenul limită de depunere a dosarului, etapele și termenele desfășurării concursului. intervalul de timp de la data publicării anunțului și până la data limită de depunere a dosarului trebuie să fie de cel puțin 30 de zile calendaristice, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare;
 • Termenul limită de depunere a dosarului, 22.04.2024 ora 17.00
 • Etapele și termenele desfășurării concursului:
 1. Concursul urmează să se desfășoare într-o perioadă de cel mult 25 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare de la data termenului limită de depunere a dosarelor. (conf. p.18 din Regulament) 23.04.2024 – 31.05.2024 inclusiv.
 1. Decizia Senatului referitor la validarea rezultatelor obținute de către fiecare candidat în cadrul concursului este adoptată în cel mult 40 de zile lucrătoare de la data termenului limită de depunere a dosarelor în vederea ocupării funcțiilor scoase la concurs. 23.04.2024 – 21.06.2024 inclusiv.
 1. conținutul dosarului de participare la concurs și adresa la care acesta poate fi transmis/depus;

Dosarul de participare va conține:

 1. a) cererea de înscriere la concurs,
 2. b) curriculum-ul vitae Europass,
 3. c) copiile diplomelor de studii,
 4. d) lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate în ultimii 5 ani (Anexa 1),
 5. e) copiile certificatelor, ce confirmă participarea candidatului la diverse stagieri în ultimii 5 ani,
 6. f) confirmări referitor la participarea pretendenților la stagiile de formare profesională continuă,
 7. g) confirmări privind participarea candidatului în proiecte de cercetare științifică, transfer tehnologic etc.,
 8. h) certificat de confirmare a vechimii în muncă pedagogică (după caz)
 9. i) alte acte relevante funcției la care aspiră candidatul.
 10. link-ul paginii unde poate fi consultată descrierea procedurii de concurs.

pagina WEB a USC (www.usch.md), Regulamentul privind organizarea, desfășurarea concursului și ocuparea funcțiilor didactice și științifico —  didactice în Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul aprobat de Senat, proces-verbal nr.10 din 27.05.2021.

 1. Dosarele se depun pe suport de hârtie, începând cu data de 22.03.2024 ora 8.00.
 2. Data –limită de depunere a dosarului este 22 aprilie 2024 ora 17.00.
 3. Datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: sediul USC, Piața Independenței nr.1, bir.106, tel. 0299 2 15 92.

 

Comisia de concurs

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email