Centrul de Formare Continuă

Informații generale

Centrul de Formare Continuă din cadrul Universității de Stat ,,B. P. Hasdeu” din Cahul (în continuare CFC) a fost creat la 14 august 2009, prin Hotărârea Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova nr. 649. Centrul de Formare Continuă este structură organizatorică şi administrativă fără personalitate juridică și din punct de vedere funcțional este asimilată cu departamentul.
CFC este subordonat Senatului Universității de Stat ,,B. P. Hasdeu” din Cahul. Coordonarea şi legătura permanentă a CFC cu Senatul universitar este realizată prin Prorectorul pentru activitate didactică, calitate şi parteneriate de formare profesională.
Actualmente, conducerea executivă a CFC, este realizată de către directorul Centrului de Formare Continuă.
Misiunea Centrului de Formare Continuă este orientată spre integrarea instituției în spaţiul educaţional european, stabilind obiectivul major de a fi un centru regional de prestare a serviciilor educaţionale şi academice, care satisface cererea de specialişti şi de produse inovaţionale. Are și misiunea de a coordona, în cooperare cu facultăţile USC, toate activităţile de formare continuă la nivel de universitate. Centrul de formare continuă din cadrul Universității de Stat ,,B. P. Hasdeu” din Cahul este specializat în servicii educative vizând formarea continuă a persoanelor adulte.

Acte normative

Centrul de Formare Continuă din cadrul Universității de Stat ,,B. P. Hasdeu” din Cahul își desfășoară activitatea în baza:

Constituției Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994, art. 35 „Dreptul la învățătură”;

Codului Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014;

Codul Muncii al Republicii Moldova Nr. 154 – XI din 28.03.2003;

Hotărârea Guvernului Nr. 193 din 24.03.2017 cu privire la Regulamentul de formare continuă a adulților;

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate 2013 (ordinul Ministerului Educației Nr. 336 din 03.05.2003);
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Nr. 62 din 23 ianuarie 2018;
Standardele de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul secundar general Chișinău, 2007;
Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020” (Hotărârea Guvernului Nr. 944 din 14.11.2014);
Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), ordinul Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 03.03.2014)
Regulamentul intern din cadrul Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, aprobat prin ordinul nr. 02-007 din 22.02.2010;
Carta Instituției Publice Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, aprobată de Senatul USC la 29.03.2015, proces-verbal Nr. 8;
Regulamentul cu privire la normarea activității științifice – didactice la ciclurile de învățământ superior I licență și II – master, aprobat prin Hotărârea Senatului USC din 23 iunie 2016 proces-verbal nr. 07, modificat prin Hotărârea Senatului USC din 14 septembrie 2016, proces-verbal nr. 2. Modificat prin Hotărârea Senatului USC din 02 noiembrie 2017 proces-verbal nr. 03;
Cadrul de Referință al Curriculumul Național Chișinău, 2017;
Cadrul de Referință al Educației Timpurii în Republica Moldova, Chișinău, 2018.
Centrul de formare continuă în cadrul Universității de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul a fost creat la 14 august 209, prin Hotărârea Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova Nr. 649.

Regulament cu privire la formarea continuă a adulților

Oferta educațională

Programe de formare continuă multidisciplinare (cursuri de perfecționare/specializare)

Programe tematice de specializare

Beneficiari/grup țintă:

Cadre didactice universitare și preuniversitare(profesori școlari, învățători, educatori)
Cadre manageriale(directori, directori adjuncți ai instituțiilor de învățămînt preuniversitar, mediu de specialitate și școli profesionale)

Contracte/Acorduri de colaborare încheiate cu:

-Direcția generală de învățământ Cahul;
-Direcția generală de învățământ Cantemir;
-Direcția generală de învățământ Leova;
-Direcția generală de învățământ Vulcănești.

PROIECTE ÎN CARE CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ ESTE IMPLICATĂ

OBIECTIV GLOBAL TEACHME

Îmbunătățirea abilităților pedagogice și digitale ale profesorilor din Moldova

OBIECTIVE SPECIFICE TEACH ME

-Elaborarea și implementarea de noi cursuri de formare continuă pentru profesori care să le permită să proiecteze și să furnizeze resurse de învățare bazate pe TIC
-Adaptarea serviciilor de educație continuă la strategiile inovatoare de predare și învățare
-Crearea rețelei de cadre didactice inovatoare din Moldova

ECHIPAMENT ACHIZIȚIONAT ÎN CADRUL PROIECTULUI

În cadrul Proiectului TEACHME al programului european ERASMUS+ finanțat de către Comisia Europeană, a fost achiziționat echipament, care va permite modernizarea Centrului de Formare Continuă, și totodată va permite implementarea tehnologiilor informaționale în actul de predare, vezi aici

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUA ELABORATE:

Unul din obiectivele specific a proiectului este elaborarea și implementarea de noi cursuri de formare continuă pentru profesori care să le permită să proiecteze și să furnizeze resurse de învățare bazate pe TIC, astfel în cadrul acestui obiectiv au fost elaborate 2 curusuri noi:
Aceste 2 cursuri au fost expertizate de către partenerii Lituanieni, in cadrul vizitei efectuate în cadrul CFC.

ELABORAREA STRATEGIEI INOVATOARE

Al 2 obiectiv specific al proiectului TEACHME este adaptarea serviciilor de educație continuă la strategiile inovatoare de predare și învățare, astfel în cadrul acestui obiectiv a fost elaborate și aprobată

MATERIALE PROMOȚIONALE

Contacte

or. Cahul, Piața Independenței 1

Universitatea de Stat ,,B.P. Hasdeu”

blocul B, etajul 2, biroul 222

tel: 0 299 33354 / 079235188

Director: Barbă Maria, lector superior universitar

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email