CONCURS DE SELECȚIE A STUDENȚILOR ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA DICLE DIN TURCIA

Universitatea de Stat “B. P. Hasdeu” anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Dicle din Turcia, în cadrul programului Erasmus+ KA 107. Se anunță  2 burse de mobilitate de studii de 4 luni pentru studenții Facultății de Științe Umaniste și Pedagogice.  Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul I al anului universitar 2021–2022.

Dosarele pot fi depuse până la 20 iunie 2021. 

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Dicle din Turcia.

 Detalii despre oferta academică: Domeniu:  Învățământ primar și preșcolar. 

Concursul se adresează studenților ciclul I, anii I-II de studii Licență, cu frecvența la zi.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+:

 1. Adeverință de studenteliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic current.
 2. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății în original.
 3. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 4. Formular de aplicare (completat cu informații despre student + fotografie)
 5. Certificat de cunoaștere limbii Engleze (eliberat de Catedra de limbi moderne)
 6. Learning Agreement(completat cu informații despre student și universitatea de origine).
 7. Curriculum vitaeredactat în limba Engleza (formular Europass + fotografie).
 8. Scrisoare de motivare

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Criterii de selecție

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar (50%).

– să cunoască limba Engleza la nivelul B1. (50%)

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior.

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate.

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție.

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră.

Calendar concurs selecție

2.06 – 20.06.2021

ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

21.06.2021

INTERVIUL DE SELECŢIE 

21.06.2021

AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

22.06.2021

TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Dicle din Turcia pentru evaluarea finală

Toate documentele trebuie sa fie prezentate la Serviciul Relatii Externe si Mobilitate Academica, bir. 224

ERASMUS+ STUDENT SELECTION CONTEST AT THE DICLE UNIVERSITY FROM TURKEY

Dear Students of the Faculty of Humanities and Pedagogy!

Cahul State University “B. P. Hasdeu” announces the organization of a competition for the candidates’ selection for academic mobility at Dicle University (Turkey), within ERASMUS+ KA107 program. The selected candidate will complete the mobility in the first semester of the academic year 2021-2022. The minimum duration for a study mobility is 4 months.

The application period is: June 7 – June 20, 2021.

Details about the academic offer:

Domain: Primary and preschool education.

The competition is open to Bachelor students, I and II years of study.

The nomination must contain:

 1. Student certificate issued by the faculty’ secretariat, which confirms the cycle and year of study in the current academic year;
 2. Academic certificate, level of education, issued by the faculty administration in original.
 3. Copy of passport, valid during the mobility.
 4. The Application form (filled in with the information about the student + photo).
 5. English Certificate (issued by the Department of Modern languages).
 6. Learning Agreement.
 7. CV, written in English (Europass form + photo).
 8. Motivation Letter.

 

Criteria for submitting the application file for ERASMUS+ student’ status:

 1. Selection criteria:
 • Academic success (50% grade point average).
 • English knowledge, B1 level minimum (50%).
 1. Specific criteria:
 • To have passed all the exams.
 • To provide further documents additionally required by the Selection Board.
 • To be able to demonstrate specific skills and abilities in accordance with the activities to be carried out at the partner university. 

 

Selection contest calendar

June 7 – June 20, 2021

REGISTRATION based on the application file

CONSULTATIONS for the preparation of the documents

June 21, 2021

SELECTION INTERVIEW 

June 21, 2021

PRELIMINARY RESULTS DISPLAY

June 22, 2021

SUBMISSION of the documents to the Dicle University for final evaluation.

 

 

All the documents must be submitted to the Department of External Relations and Academic Mobility, office no. 224, Central building.

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email