Hot news:

Concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice declarate vacante

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

A N U N Ț Ă

concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice declarate vacante:

Screenshot_2

1.În baza prevederilor art. 132 alin. (1-e) și alin. (3) al Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17.07.2014) și art. 16 al Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010 se stabilește că, pentru a fi admiși și a participa la concursul pentru ocuparea uneia din funcțiile științifico-didactice anunțate vacante:

-candidații la posturile de profesor universitar, conferențiar universitar și lector universitar urmează să îndeplinească cerința obligatorie – deținerea unei calificări minime de nivelul 8 ISCED – studii superioare de doctorat, atestate cu diploma de doctor în științe.

2. Candidaţii la concursul pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactice, în termen de 30 de zile de la publicarea în presa republicană şi pe site-ul USC a anunţului referitor la concurs, depun şi înregistrează la serviciul personal (bir.106):

3. cererea de înscriere,

la care anexează:

-CV Europass;

-fişa personală de evidenţă a cadrelor;

-copia carnetului de muncă;

-copii ale diplomei de licenţă, de master sau echivalente ale acestora;

-copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum şi ale diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz);

-copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;

-darea de seamă despre activitatea științifico-didactică din ultimii 5 ani.

-lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate în ultimii 5 ani.

Candidaţii care activează în calitate de angajați ai USC şi participă la concurs în mod repetat depun şi înregistrează la serviciul personal doar copiile actelor care lipsesc în dosarul personal și actualizează Darea de seamă privind activitatea științifico-didactică și Lista publicațiilor.

Darea de seamă despre activitatea ştiinţifico-didactică a candidatului pentru ocuparea postului științifico-didactic va fi confirmată de şeful departamentului/catedrei doar după verificarea înscrisurilor în Planul individual al cadrului științifico-didactic respectiv şi prezenţei la departament/catedră a materialelor didactice ale acestuia (programe analitice, note de curs, teste, bareme etc.).

Lista publicaţiilor candidatului pentru ocuparea funcției științifico-didactice respective va fi întocmită conform cerinţelor ANACEC (Formular 1 la Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova) şi semnată de către Secretarul ştiinţific doar la prezentarea originalelor ediţiilor/lucrărilor/ publicaţiilor în care sunt tipărite lucrările autorului, şi/sau a copiilor articolelor care vor include: foaia de titlu a ediţiei cu indicarea CIP şi ISBN/ISSN, sumarul/cuprinsul ediţiei care include autorii şi denumirile articolelor publicate, copia articolului/articolelor candidatului.

  DOSARELE SE DEPUN:

la Serviciul Resurse Umane al USC,

mun. Cahul, Piața Independenței 1, biroul nr. 106,

începând cu 28.02.2020 și până la 29.03.2020

Anunțul a fost publicat în:-Săptămânalul de informare, opinie și cultură pedagogică-FĂCLIA, nr.8 (3596) -Vineri, 28 februarie 2020

Share links: