Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

ANUNŢ!

În baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul USC la 17.03.2015 (proces verbal nr. 05), în baza Hotărârii Senatului din 22.01.2021, (proces-verbal nr.06)

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL
ANUNȚĂ CONCURS pentru ocuparea funcției de DECAN al FACULTĂȚILOR

1. ȘTIINȚE UMANISTE ȘI PEDAGOGICE, cu sediul Piața Independenței nr.1;

2. DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, cu sediul Piața Independenței nr.1;

3. ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE, cu sediul strada Dunării nr.19.

1. Candidatul la postul de decan trebuie să întrunească următoarele condiţii:

— să fie cetăţean al Republicii Moldova;
— să posede titlu ştiinţific în domeniul respectiv sau înrudit;
— să cunoască limba de stat, conform legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova și să poată comunica fluent cel puțin într-o limbă modernă;
— să aibă funcţia științifico-didactică de bază la facultate;
— să prezinte un program privind activitatea unităţilor corespunzătoare;
— să nu depăşească vârsta de pensionare;
— să nu aibă interdicție medicală pentru exercitarea activității științifico-didactice.

2. Pentru a fi înregistrat, candidatul la postul de decan, în termenul indicat în anunțul de declanșare a procesului de alegere a decanului, depun personal dosarul, care va conține obligatoriu următoarele:

— scrisoare de intenție;
— curriculum vitae (format Europass);
— copia buletinului de identitate;
— copiile actelor de studii, dIplomelor referitoare la titlurile științifice și științifico-didactice;
— documentele doveditoare privind experiența în învățământul superior și cercetare, alte documente care atesta activitatea profesională, managerială și științifică a candidatului;
— programul de activitate;
— declarația pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activitații sale, a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.
3. Data –limită de depunere a dosarului este 23 februarie 2021 ora 17.00.
4. Dosarele se depun pe suport de hîrtie, începând cu data de 25.01.2021 ora 8.00.
5. Datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: sediul USC, Piața Independenței nr.1, bir.106, tel. 0299 2 15 92.
Comisia de concurs