Hot news:

Concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

A N U N Ț Ă
concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante:

Departamentul Științe Economice
Conferențiar universitar – 3 posturi
Lector universitar – 3 posturi
Asistent universitar – 2 posturi

Departamentul Inginerie și Științe Aplicate
Conferenţiar universitar – 3 posturi
Lector universitar – 4 posturi

Departamentul Limbi și Literaturi
Lector universitar – 3 posturi
Asistent universitar – 3 posturi

Departamentul Istorie și Teoria Educației
Profesor universitar – 1 post
Conferențiar universitar – 1 post
Lector universitar – 7 posturi
Asistent universitar – 1 post

Catedra de Drept
Conferențiar universitar – 2 posturi
Lector universitar – 4 post
Asistent universitar – 1 post

Catedra de Științe Politice și Administrative
Conferențiar universitar – 1 post
Lector universitar – 1 post

În baza prevederilor art. 132 alin. (3) al Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17.07.2014) și art. 16 al Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010 se stabilește că, pentru a fi admiși și a participa la concursul pentru ocuparea uneia din funcțiile științifico-didactice anunțate vacante:

candidații la posturile de profesor universitar, conferențiar universitar, lector universitar, urmează să îndeplinească cerința obligatorie – deținerea unei calificări minime de nivelul 8 ISCED – studii superioare de doctorat, atestate cu diploma de doctor în științe.

candidații la funcția de asistent universitar, urmează să îndeplinească cerința obligatorie – studii superioare de licență și de master în domeniul funcției respective.

Cererile de înscriere se depun la Serviciul Resurse Umane în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț

1.Candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactice și didactice, în termen de 30 de zile de la publicarea în presă și pe site-ul USC a anunțului referitor la concurs, depun și înregistrează la serviciul personal: cererea de înscriere, CV Europass, fişa personală de evidenţă a cadrelor; copia carnetului de muncă; copii ale diplomei de licenţă, de master sau echivalente ale acestora; copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum şi ale diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz); copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut; darea de seamă despre activitatea științifico-didactică din ultimii 5 ani, lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate în ultimii 5 ani.

2.Candidații care activează în calitate de angajați ai USC și participă la concurs în mod repetat depun și înregistrează la serviciul personal doar copiile actelor care lipsesc în dosarul personal și actualizează Darea de seamă privind activitatea științifico-didactică și Lista publicațiilor.

3.Darea de seamă despre activitatea ştiinţifico-didactică a candidatului pentru ocuparea postului științifico-didactic/didactic va fi confirmată de şeful departamentului/catedrei doar după verificarea înscrisurilor în Planul individual al cadrului științifico-didactic/didactic/științific respectiv și prezenței la departament/catedră a materialelor didactice ale acestuia  (programe analitice, note de curs, teste, bareme etc.).

4.Listele publicaţiilor candidatului pentru ocuparea funcției științifico-didactice/didactice respective, va fi întocmită conform cerinţelor Consiliului Naţional pentru Atestare şi Acreditare (Formular 1 la Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova) şi semnată de către Secretarul ştiinţific doar la prezentarea originalelor ediţiilor/lucrărilor/publicaţiilor în care sunt tipărite lucrările autorului şi/sau a copiilor articolelor care vor include: foaia de titlu a ediţiei cu indicarea CIP şi ISBN/ISSN, sumarul/cuprinsul ediţiei care include autorii şi denumirile articolelor publicate, copia articolului/articolelor candidatului.

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR-24 APRILE 2018. ORA 17.0

Share links: