Hot news:

Centrul de Formare Continuă

Centru de formare continuă în cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul activează în baza ordinului nr. 649 din 14 august 2009.  Planurile de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere sunt  aprobate anual de Ministerul Educației al Republicii Moldova (Ordin nr. 1167 din 14 decembrie 2013, Ordin nr. 1280 din 30 decembrie 2014).

Centrul de formare continuă activează în baza:

Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.123 – 127);

Regulamentului cu privire la organizarea formării profesionale continue, HOTĂRÎRE Nr. 193
din 24.03.2017

Normelor metodologice de elaborare și aplicare a standardelor Programelor de formare profesională continuă, aprobate prin ordinul Ministerului educației, tineretului și sportului, nr. 549 din 16.11.2005;

Regulamentului intern al centrului de formare continuă din cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, aprobat prin ordinul nr.02-007 din 22.02.2010.

Regulament cu privire la formarea continuă a adulților

În  scopul  eficientizării  activităţii  Centrul universitar de formare continuă şi-a trasat următoarele obiective:

– identificarea nevoilor de iniţiere, profesionalizare şi  reconversie (recalificare) profesională de pe piaţa muncii;

– reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învățare pe tot parcursul vieții;

–  optimizarea strategiilor de educaţie permanentă;-  dezvoltarea  resurselor  umane  prin  activităţi  de  perfecţionare  şi  formare profesională continuă;

–  asigurarea  accesului  egal  la  activităţile  de  formare  şi  dezvoltare profesională continuă  a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din raioanele de sud;

– informarea audienților privind cercetările, elaborările şi inovaţiile de ultimă oră din domeniul educaţiei.

Centrul universitar de formare continuă dispune de următoarea bază materială:

-Săli de calculatoare (324, 325);\r\n-Centrul de Cultură și Civilizație Românească dotat cu tehnologii comunicaționale performante (127);

-Laboratoare dotate cu literatură și tehnici informaționale (212, 126, 203);

-Săli moderne pentru desfășurarea orelor de curs și seminare (221, 218);

-Biblioteca universității;

-Condiții de trai în căminul universității cu taxa în sumă de 30 lei/zi (4 odăi cu 4 locuri).

Ca formatori la Centrul universitar de formare continuă activează:

cadre didactice de la Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul;

pedagogi din învățământul preuniversitar cu grade didactice II, I și superior;

Cadre didactice de la alte instituții de învățămînt superior din țară.

Beneficiari: educatori, învăţători, profesori şcolari, cadre manageriale (directori, director adjuncţi ai DGÎTS şi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar, mediu de specialitate şi şcoli profesionale), specialişti/metodişti a DGÎTS.

Programe de formare profesională continuă de lungă durată (multidisciplinare) – 150 de ore contact direct : șase săptămâni , taxa de 950 de lei. Numărul respectiv de ore favorizeaza acumularea a 20 de credite profesionale obligatorii.

Program de formare și dezvoltare profesională continuă ,,Managementul instituțiilor educaționale”– 150 de ore contact direct: patru săptămâni, taxa de 1500 de lei.

Programe de recalificare profesională ,,Modulul psihopedagogic”- 900 de ore: un an de zile, taxa de 1500 de lei. Numărul respectiv de ore favorizează acumularea a 30 de credite profesionale obligatorii.

Programe de formare continuă multidisciplinare (cursuri de perfecționare/specializare)

Programe tematice de specializare

Contacte:
or. Cahul, Piața Independenței 1,
Universitatea de Stat ,,B.P. Hasdeu”,
blocul B, etajul 2, biroul 222,
tel: 0 299 33354 / 079235188
e-mail: cfc@usch.md
Director: Barbă Maria, lector superior universitar