Hot news:

Arhiva Teze 2017

Programul: Tеhnоlоgii Infоrmаțiоnаlе în Instruirе

Crearea materialelor didactice video cu utilizarea TIC

Imроrtаnțа utilizării tеhnоlоgiilоr multimеdiа în instruirеа hаltеrоfililоr

CUtilizarea tehnologiilor informaţionale în stimularea creativitaţii elevilor

CÎmbunătățirea metodelor de învățare prin utilizarea internetului

Metode interactive de evaluare prin utilizarea TIC

Eficientizarea procesului de predare prin utilizarea instrumentelor TIC

Metode inovative de predare prin integrarea noilor tehnologii
informaţional comunicaționale

Utilizarea instrumentelor digitale moderne în procesul de instruire la disciplina ”Tehnologii de Comunicare Informațională”

Utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale la matematică în ciclul gimnazial

Programul: Gestiunea financiar contabilă a afacerilor

Contabilitatea cheltuielilor și perfecționarea acesteia

Asigurarea întreprinderii cu mijloacele fixe şi analiza eficienţei utilizării acestora

Asigurarea stabilităţii financiare a băncilor comerciale

Contabilitatea stocurilor și perfecționarea acesteia

Rolul resurselor atrase în structura financiara a întreprinderii

Estimarea profitului întreprinderii și perfecționarea procesului de repartizare și utilizare a acestuia

Particularitățile gestiunii fluxurilor financiare în cadrul întreprinderii

Pаrticulаrităţi de finаnţаre а întreprinderilor

Particularitățile activității de vinificație în Republica Moldova

Programul: Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor

Modalități de perfecționare a managementului resurselor umane

Asigurarea calității produselor în cadrul întreprinderii ,,IMPERIAL VIN” prin implementarea standardelor ISO 9001 și ISO 22000

Sporirea competitivității și calității produselor de panificație din cadrul SC „BEZMAN” S.R.L. prin implementarea managementului performanței organizaționale 

Metode de estimare și evaluare a riscurilor antreprenoriale

Creșterea competitivității organizațiilor prin reducerea costurilor de producție

Perfecționarea procesului de recrutare a personalului în sfera serviciilor

Managementul riscurilor în activitatea de creditare în cadrul BC „VICTORIABANK” SA

Diagnosticul eficienței gestiunii resurselor umane în cadrul S.A. „CAHULPAN”

Impactul utilizării eficiente a capacității de producție în cadrul S.A. CAHULPAN

Managementul schimbărilor organizaționale și problemele implementării lui în întreprinderea „RUBIN-216” S.A.

Eficiența activității întreprinderilor în condițiile economiei concurențiale

Controlul costurilor-partea integrantă a managementului costurilor în baza Î.M. „APĂ-CANAL” Cahul

Perfectionarea instrumetarului managerial in cadrul intreprinderii S.R.L. SAVIT-SIM

Identificarea riscurilor în activitatea de antreprenoriat

Arhiva Teze 2016

Programul: Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor

Perfecționarea activității de marketing în cadrul S.C. ,,GEBHARDT-CONSTURCT” SRL prin intermediul strategiilor

Perfecționarea sistemului de motivare în cadrul întreprinderii municipale construcții reparații drumuri și spații locative Cahul

Particularitățile Managementului în instituțiile prestatoare de servicii

Dezvoltarea și perfecționarea activității Managementului resurselor umane

Asigurarea calității produselor de panificație și patiserie în timpul procesului de producție

Eficiența utilizării forței de muncă la întreprinderea industrială S.A.„Cahulpan”

,,Probleme de creştere a eficienţei activităţii întreprinderilor industriale în condiţii actuale la S.A.Cahulpan”

Creșterea performanțelor serviciilor medicale prin îmbunătățirea continuă a calității

Estimarea eficientă a stabilității financiare la întreprinderile de producție

,,Gestiunea activității de depozitare și de stocare a mărfurilor în cadrul cooperativei de consum UNIVERSALCOOP CAHUL”

Managementul de criză ca modalitate de restructurare a activității întreprinderii municipale „APĂ-CANAL” Cahul

Perfecționarea managementului resurselor umane

,,Structura stocurilor de mărfuri, materie primă și materiale la întreprindere: starea și modalități de optimizarela S.A.Cahulpan”

Рrobleme și căi de creștere a eficienței activității întreprinderilor comerciale în condițiile actuale

Asigurarea viabilității întreprinderii agricole prin implementarea managementului strategic

Аsigurarea eficienței sistemului de management prin optimizarea investițiilor în cadrul organizației