Hot news:

Acte normative instituționale

ACTE DE CONSTITUIRE ȘI DE BAZĂ

Hotărîre cu privire la înfiinţarea Universităţii de Stat din Cahul

Hotărîre cu privire la conferirea numelui lui Bogdan Petriceicu Haşdeu Universităţii de Stat din Cahul

Carta Universitară

Statutul USC

STRATEGII ȘI PLANURI DE ACTIVITATE

Strategia de dezvoltare instituțională pentru perioada 2007-2011

Strategia de dezvoltare instituțională pentru perioada 2012-2016

Strategia de dezvoltare instituțională pentru perioada 2017-2021

Strategia de dezvoltare a bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul pentru perioada 2011-2015

Strategia de dezvoltare a bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul pentru perioada 2016-2020

Strategia de dezvoltare a calității și de perfecționare a procesului de învățământ pentru perioada 2012-2016

Manualul calității

Strategia de cercetare științifică pentru perioada 2012-2016

Strategia de dezvoltare a personalului pentru perioada 2012-2016

STRATEGIA SECTORIALĂ DE IMPLEMENTARE A PLANULUI STRATEGIC PENTRU PERIOADA 2017-2021

Dezvoltarea bibliotecii universitare

Dezvoltarea serviciilor pentru studenți și a relațiilor cu absolvenții

Dezvoltarea parteneriatului cu mediul socio-economic

Sporirea vizibilității universitare

Dezvoltarea și avansarea prestației cadrelor didactice

Dezvoltarea și consolidarea sistemului și a mecanismelor interne de asigurare a calității ofertei educaționale

Dezvoltarea sistemului de formare continuă şi asigurare a educaţiei pe parcursul vieții

Avansare instituțională și academică prin internaționalizare

Modernizarea procesului didactic și a asigurării lui metodice

Orientare spre cercetare științifică, dezvoltare şi inovare

 ACTE DE ORGANIZARE ȘI DE CONDUCERE

Regulament Senat

Regulament privind organizarea și funcționarea organelor de conducere

Regulament privind modul de alegere a rectorului

REGULAMENTE FUNCȚIONALE ȘI DE PERSONAL

Regulament cu privire la Modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul Universității de stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Regulament cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior

Regulamentul privind evaluarea calităţii personalului științifico-didactic și didactic

Regulamentul cu privire la normarea activității științifico-didactice la ciclurile de învățământ superior I – licență și II – master Normarea st-didactica

Regulamentul-tip de funcționare al Centrului universitar de cercetare științifică, dezvoltare și inovare

Politica protectie date cu caracter personal

Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Cahul

Regulamentul privind organizarea şi funcţionare a secţiei „Relaţii publice şi absolvenţi” (PR şi ALUMNI)

Regulamentul de activitate al Secţiei „Integrare europeană şi Mobilitate academică”

Regulament privind organizarea şi administrarea site-ului Universităţii şi a paginilor WEB ale subdiviziunilor USC

REGULAMENTE DE ORGANIZARE A STUDIILOR LICENȚĂ/MASTER

Regulamentul USC de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu

Regulament antiplagiat

Regulamentul USC de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

Regulament privind elaborarea tezei (proiectului) de licența și a tezei master

Regulament privind elaborarea tezei (proiectului) de licența și a tezei master-mod.2015

Regulament privind evaluarea activității de învățare a studenților

Regulamentul de ordine internă a căminelor-NOU

Regulamentul de ordine internă a căminelor-(Abrogat)

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la ciclul II-studii superioare de master

Regulamentul USC privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică

Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea structurii de autoguvernanță studențească

Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învățământul superior

Regulament cu privire la mobilitatea academică în Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

HOTĂRÂRILE  SENATULUI 

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2008-2009

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2009-2010

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2010-2011

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2011-2012

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2012-2013

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2013-2014

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2014-2015

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2015-2016

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2016-2017

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2017-2018

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2008– 2009

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2009– 2010

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2011-2012

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2012-2013

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2014– 2015

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2015– 2016

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2016– 2017

ORDINE

Ordin cu privire la raportarea realizării normelor științifico-didactice anuale

Ordin cu privire la aprobarea componenței Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțional

Ordin cu privire la aprobarea structurii anului universitar și a calendarului academic pentru anul universitar 2019-2020

Ordin cu privire la normarea activității științifico-didactice și aprobarea formularelor de planificare a normelor științifico-didactice anuale

Ordin cu privire la punerea în aplicare a metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

Ordin cu privire la stabilirea duratei unităţilor de studii (curs, seminar, activităţi de laborator şi lucrări practice) şi a orarului zilnic al activităţilor didactice

Ordin cu privire la raportarea realizării normelor științifico-didactice anuale

Ordin cu privire la precizarea procesului de raportare a îndeplinirii normelor ştiinţifico-didactice anuale